TRIXXO Home

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene bepalingen

TRIXXO Home: Hoofdkantoor gelegen te Groenstraat 6, 3730 Hoeselt.
Tel: 078/150550 – Mail: home@trixxo.be – Fax: 089/515685

Gebruiker: de natuurlijke persoon die een beroep doet op het dienstenchequebedrijf voor diensten die uitsluitend worden uitgevoerd in de privéwoning en niet in de ruimten die bestemd zijn voor de uitoefening van het beroep van de gebruiker.

Werknemer: de persoon die een arbeidsovereenkomst dienstencheques heeft afgesloten met een erkende onderneming.

Thuishulp van huishoudelijke aard: diensten ten gunste van particulieren die bestaan uit activiteiten verricht in de woonplaats van de particulier.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de eerste dienstverlening van TRIXXO Home bij de gebruiker. De gebruiker kan dienstencheques aanwenden als betaalmiddel voor de dienstverlening van TRIXXO Home binnen zijn privésfeer.
De dienstverlening van TRIXXO Home kan bestaan uit alle door de wet erkende activiteiten betaalbaar met dienstencheques.
TRIXXO Home is niet akkoord met eventuele wijzigingen, aangebracht door de gebruiker, aan onderhavige voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden werden opgesteld rekening houdend met:

 • Wet dd. 7 juli 2001 tot bevordering van de buurtdiensten en -banen.
 • K.B. 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.

Het dienstenchequebedrijf biedt uitsluitend de volgende diensten aan:

In het huis van de gebruiker:

 • schoonmaken van de woning en ramen
 • wassen en strijken
 • kleine occasionele naaiwerken
 • bereiden van maaltijden

Buiten het huis van de gebruiker:

 • strijkdienst

Deze opsomming is limitatief: er mogen geen andere diensten aan de werknemer gevraagd worden. Enige schade die het gevolg zou zijn van een inbreuk op deze bepaling kan door TRIXXO Home worden verhaald op de gebruiker.

De werknemer mag in geen geval:

 • bloed- of aanverwant tot in de tweede graad zijn van de gebruiker of van een van diens gezinsleden;
 • dezelfde verblijfplaats hebben als de gebruiker.

De gebruiker verbindt zich ertoe om TRIXXO Home onmiddellijk te verwittigen indien een van bovenstaande situaties zich zou voordoen. Enige schade die het gevolg zou zijn van een inbreuk op deze meldingsplicht kan door TRIXXO Home worden verhaald op de gebruiker.

 

Artikel 2 – Betalingen

De gebruiker verbindt er zich toe om de werknemer te betalen met 1 dienstencheque per gepresteerd uur.

 • Papieren dienstencheques: na de prestatie overhandigt de gebruiker de cheques, gelijk aan het aantal gepresteerde uren, aan de werknemer. Indien de gebruiker niet thuis is op het moment dat de werknemer aanwezig is, zullen de cheques worden klaargelegd op een met de werknemer afgesproken plaats.
  In ieder geval is de gebruiker verantwoordelijk voor de betaling van de cheques (ook als hij niet thuis is op het ogenblik van betaling) evenals de echtheid, het ondertekenen en de geldigheid van de dienstencheques. Indien er dienstencheques ontbreken of indien er ongeldige of vervallen dienstencheques worden ingeleverd, kan door TRIXXO Home een schadevergoeding van 25 Euro per ongeldige of vervallen dienstencheque worden aangerekend.
 • Elektronische dienstencheques: de werknemer registreert zijn prestaties op de dag van de prestatie met behulp van een telefoontoestel, al dan niet ter beschikking gesteld door de gebruiker. Indien de werknemer niet in de mogelijkheid verkeert om zelf in te bellen zal een verantwoordelijke van TRIXXO Home dit op een later tijdstip voor de werknemer doen waarna de gebruiker instaat voor een online bevestiging van deze prestaties. De gebruiker dient te allen tijde voldoende dienstencheques te bezitten in zijn elektronische portefeuille.

Indien de gebruiker niet aan de betalingsverplichting voldoet zal de verantwoordelijke van TRIXXO Home de gebruiker hiervoor schriftelijk aanmanen.

Indien na de schriftelijke aanmaning geen betaling volgt, behoudt TRIXXO Home zich het recht voor om de gebruiker een vergoeding aan te rekenen gelijk aan de gepresteerde uren waarvoor geen dienstencheque werd afgeleverd vermenigvuldigd met de inruilwaarde van een dienstencheque. Bovendien zal in dat geval een intrest a rato van 1% per maand aangerekend worden vanaf de dag van de prestaties waarop de cheques betrekking hebben en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 Euro bij een hoofdsom van minder dan 250 Euro of van 100 Euro bij een hoofdsom van meer dan 250 Euro.

Bij niet-betaling heeft TRIXXO Home de mogelijkheid de dienstverlening onmiddellijk stop te zetten, zonder enige opzegtermijn of -vergoeding te moeten naleven en onverminderd het recht op bovenstaande vergoedingen.

 

Artikel 3 – Ter beschikking stellen van materiaal

De gebruiker verbindt er zich toe veilig en gepast materiaal en producten ter beschikking te stellen opdat de dienstverlening optimaal zou verlopen en hierbij rekening te houden met de aandachtspunten betreffende de veiligheid van de huishoudhulpen. De gebruiker dient de werknemer duidelijk uit te leggen welke producten gebruikt moeten worden voor de materialen die zij/hij moet onderhouden. Indien er zich schade voordoet ten gevolge van een product of materiaal dat de gebruiker ter beschikking stelt, kan TRIXXO Home niet aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 4 – Klachten

De gebruiker zal eventuele klachten omtrent de prestaties van de werknemer zo snel mogelijk, en uiterlijk 2 kalenderdagen na de prestatie schriftelijk melden aan TRIXXO Home. Indien de gebruiker verzuimt zijn klacht tijdig te doen zal deze als niet-ontvankelijk worden beschouwd.

 

Artikel 5 – Hygiëne en veiligheid

De gebruiker garandeert steeds dat de werknemer in veilige en hygiënische omstandigheden wordt tewerkgesteld. De klant verbindt zich ertoe hierbij rekening te houden met de aandachtspunten betreffende veiligheid van de huishoudhulpen.

Bij aanhoudende veiligheidsproblemen of onhygiënische omstandigheden kan de dienstverlening met onmiddellijke ingang worden stopgezet door TRIXXO Home, zonder enige opzegtermijn of -vergoeding te moeten respecteren.

 

Artikel 6 – Non-discriminatie

De gebruiker mag ten opzichte van de werknemers geen onderscheid maken op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd. Bij niet-naleving van deze bepaling wordt de dienstverlening stopgezet.

 

Artikel 7 – Afwezigheid werknemer

TRIXXO Home zorgt voor een kwalitatieve uitvoering door competente medewerkers volgens het afgesproken schema. TRIXXO Home zal alles in het werk stellen om te voorzien in vervanging, doch kan deze vervanging niet garanderen. Bij vervanging kunnen zich wijzigingen voordoen in werkuren en/of datum. In geen geval kan de gebruiker aanspraak maken op enige compensatie ten gevolge van het niet-beschikbaar zijn van de werknemer.

 

Artikel 8 – Afwezigheid gebruiker

Alle werknemers van TRIXXO Home hebben een vaste arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat er verwacht wordt dat ze het hele jaar door bij de gebruiker terecht kunnen voor het leveren van hun prestaties.
TRIXXO Home staat de gebruiker toe om maximaal 5x per kalenderjaar van een geplande dienstverlening af te zien: dit wil zeggen enkel bij onvoorzienbare omstandigheden en op voorwaarde dat hij TRIXXO Home hiervan zo snel mogelijk en uiterlijk 1 week op voorhand schriftelijk (mail, fax, brief) op de hoogte brengt.

Een langdurige afwezigheid van de gebruiker (meer dan 2 weken), dient zo snel mogelijk en uiterlijk 1 maand op voorhand schriftelijk (mail, fax, brief) gemeld te worden aan TRIXXO Home.

Indien er meer dan 5x per kalenderjaar van de dienstverlening wordt afgezien of bij laattijdige verwittiging zal een schadevergoeding van 25 Euro per normaal gepresteerd uur aangerekend worden.
De wekelijks normaal gepresteerde uren zullen door TRIXXO Home beoordeeld worden op basis van de jaarlijks totaal gepresteerde uren bij de gebruiker.

Bij het niet respecteren van deze verplichting heeft TRIXXO Home het recht de overeenkomst stop te zetten.

 

Artikel 9 – Verlies en diefstal

De gebruiker dient steeds de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen wat betreft geld en waardevolle zaken die zich in zijn woning bevinden.
Bij vermoeden van diefstal door de werknemer dient de gebruiker steeds TRIXXO Home zo snel mogelijk schriftelijk (mail, fax, brief) te verwittigen.
Bij diefstal door de werknemer dient de gebruiker onmiddellijk aangifte te doen bij de politie.
TRIXXO Home is op generlei wijze aansprakelijk voor diefstal door de werknemer.

 

Artikel 10 – Huissleutel

De gebruiker beslist op eigen verantwoordelijkheid en risico om de huissleutel ter beschikking te stellen aan de werknemer. TRIXXO Home is niet aansprakelijk voor het niet terugbrengen of het eventueel verlies van de sleutel.

 

Artikel 11 – Schade

TRIXXO Home sluit een verzekering in het kader van burgerlijke aansprakelijkheid af voor materiële schade toegebracht door de werknemer in de uitoefening van zijn taken bij de gebruiker.

In geval van schade is de gebruiker ertoe gehouden TRIXXO Home onmiddellijk en uiterlijk binnen een week schriftelijk op de hoogte te stellen van de schade. Hierbij dient de gebruiker zo snel mogelijk een bewijs van de schade en/of een herstelnota aan TRIXXO Home over te maken. Pas nadat TRIXXO Home de vereiste bewijsstukken ontvangen heeft, kan het schadedossier bij de verzekeringsmaatschappij opgestart worden. De aansprakelijkheid van TRIXXO Home voor schade van welke aard dan ook (rechtstreeks of onrechtstreeks geleden door de gebruiker, zijn personeel of door derden, ect.) is steeds beperkt tot de tussenkomst die verleend wordt door de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van de werkgever. Bij ieder schadegeval geldt er een vrijstelling ten laste van de klant van 150 Euro.

 

Artikel 12 – Duur van de dienstverlening en opzeg

De dienstverlening wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
De dienstverlening is steeds door beide partijen opzegbaar.
Zowel de gebruiker als het dienstenchequebedrijf kan de dienstverlening beëindigen met een opzegtermijn van 4 weken en mits aangetekend schrijven, behoudens de situaties van onmiddellijke stopzetting door TRIXXO Home of automatische beëindiging zoals voorzien in onderhavige voorwaarden.

Gedurende de opzegtermijn blijft de dienstverlening plaatsvinden en dient de gebruiker het gepaste aantal dienstencheques te voorzien. De 4 weken opzeg lopen pas ten einde als deze effectief gepresteerd zijn, hier kan geen gebruik worden gemaakt van de annulatiemogelijkheid.
Indien de gebruiker deze opzeg niet respecteert, zal een schadevergoeding van 25 Euro per normaal gepresteerd uur aangerekend worden. De wekelijks normaal gepresteerde uren zullen beoordeeld worden op basis van de jaarlijks totaal gepresteerde uren bij de gebruiker.

De dienstverlening vervalt automatisch op dezelfde dag dat de overheid besluit de activiteit rond de dienstencheques stop te zetten.

 

Artikel 13 – Maatschappelijke zetel

De gebruiker verbindt zich ertoe om alle aangetekende briefwisseling in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te richten aan het adres van het hoofdkantoor zoals opgenomen in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden. Aangetekende briefwisseling die door de gebruiker wordt gericht naar een ander adres wordt als niet ontvangen beschouwd.

 

Artikel 14 – Geschillen en nietigheid

Voor betwistingen omtrent de toepassing van deze voorwaarden is de rechtbank van Tongeren bevoegd. De nietigheid of niet afdwingbaarheid van een van deze voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden in het gedrang.

Heb je vragen?
Kunnen we u helpen?

Contacteer ons

We helpen u graag verder!