black decorative triangle
TRIXXO Dienstencheques

Nieuws

Veiligheidsvoorschriften huishoudhulpen - Corona
18 november, 2021
Deel via:

Zeker nu moeten we goed voor elkaar zorgen. Alvast bedankt voor jullie uitzonderlijke inzet, als één team zullen dit virus verslaan.

English version below

Veiligheid is onze grootste prioriteit. Zowel voor jou (als onze collega), als voor onze klanten. Alle huishoudhulpen ontvangen een veiligheidspakket van TRIXXO Dienstencheques zodat ze in alle veiligheid aan de slag kunnen. Is jouw veiligheidspakket op? Maak dan een afspraak met je consulent. Nieuw materiaal ligt voor je klaar op kantoor. 

Ook aan onze klanten vragen we enkele aanpassingen. Door hier samen aan te werken (werkgever, werknemer en klant), zorgen wij voor een veilige werkplek.

Jouw beschermingsmateriaal:

 • Handschoenen,
 • Mondmaskers,
 • Handgel.

Richtlijnen bij de klanten:

 • Is de klant thuis? Begroet de klant dan, maar hou steeds 1,5 meter afstand.
 • Als de klanten thuis zijn, moeten zij zich in een aparte kamer bevinden dan de ruimte waar er gepoetst wordt.
 • Eens binnen in de woning, was grondig jouw handen met water en zeep. Gebruik papieren wegwerphanddoeken of een schone handdoek om je handen te drogen. Indien je papieren wegwerphanddoeken gebruikt moet je deze steeds in een afgesloten vuilbak weggooien.
 • Nies en hoest in een papieren zakdoekje en gooi dat daarna onmiddellijk weg in een afgesloten vuilnisbak. Was hierna grondig de handen.
 • Draag maximaal jouw handschoenen tijdens het werk:
  • Ook als je wegwerphandschoenen draagt moet je alsnog regelmatig de handen wassen met handschoen aan. Zo voorkom je eventuele verspreiding van virussen/bacteriën van één meubilair/voorwerp naar een ander.
  • Was de handen elke keer je de handschoenen uittrekt.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je blote handen of handschoenen.
 • Zorg voor een goede verluchting. Tijdens deze periode steeds als eerste taak uitvoeren: De belangrijkste aanraakpunten zoals: deurklinken, lichtschakelaars, telefoons, oppervlakken zoals een tafel, het aanrecht, de afstandsbediening, …. en in het sanitair (zeker spoelknop, handsteun, kraan, …) desinfecteren. Wanneer je weer vertrekt herhaal je deze handeling.
 • Houd minstens 1,5 meter afstand met elk persoon. Kan je geen afstand houden, is de klant aanwezig in dezelfde ruimte? Draag dan zeker je mondmasker. De federale richtlijnen inzake het gebruik van een mondmasker worden strikt nagevolgd.

Wij vragen jullie met aandrang om bovenstaande instructies te respecteren. Wij hebben ook aan de klanten gevraagd om dit te ondersteunen en te respecteren.

Richtlijnen op kantoor:

Wil je graag langskomen op kantoor om bijvoorbeeld je dienstencheques binnen te brengen, een nieuw veiligheidspakket op te halen, ... Gelieve eerst een afspraak te maken.

Communicatie is belangrijk:

 • Indien jouw klanten zich niet aan de richtlijnen houden, laat ons dit dan meteen weten zodat wij het nodige kunnen doen. Je hebt het recht om de werkplek te verlaten als je je onveilig voelt.
 • Wat moet ik doen als ik besmet ben met of symptomen vertoon van Covid-19? Laat ons en je klant dit onmiddellijk weten zodat we de nodige maatregelen kunnen treffen.
 • Wat moet ik doen als één van mijn klanten zich ziek voelt? Laat ons ook dit onmiddellijk weten zodat wij het nodige kunnen doen.

Reizen in code rood, of buiten Europa wat zijn de gevolgen?

Via de officiële website van de Belgische overheid: info-coronavirus.be, vind je steeds de laatste informatie. We vragen jou om ons zeker op de hoogte te stellen mocht je terugkeren uit een vakantiebestemming in code rood, met quarantaine als gevolg. Zo kunnen onze consulenten het nodige doen om de planning bij te sturen.

Quarantaine die het gevolg is van een reis opent géén recht op tijdelijke werkloosheid. 

Richtlijnen verplaatsing van en naar de werkplek:

Reis je met de: tram, trein of bus naar jouw werkplek? Pas ook hier de regel van 1,5 meter toe. Vermijd contact met metalen voorwerpen zoals stangen en handgrepen door te gaan zitten in plaats van recht te staan. Probeer ook zoveel mogelijk het reizen tijdens de spitsuren te vermijden: In de ochtend is dit van 07.00 tot 09.00 uur. De avondspits valt tussen 16.30 en 18.30 uur. Om deze reistijden te vermijden kan je samen met de klant en ons bespreken om enkele van je gezinnen te verplaatsen naar een ander moment. Bespreek dit steeds eerst met je klant, maar ook met ons.

Waarom een mondmasker?

Dit mondmasker vormt een bescherming tegen gevaren zoals spatten of grote druppels. Een gunstig neveneffect is dat het ervoor zorgt vingers en handen weg te houden van mond en neus. Daarnaast beschermt dit masker ook anderen tegen eventuele blootstelling indien je zelf zou hoesten of niezen.

Opgelet: een mondmasker biedt geen absolute bescherming. Het verluchten van de ruimte waar je poetst, de afwezigheid van de klant in de ruimte waar je poetst en het voldoende wassen van jouw handen blijven de allerbelangrijkste preventiemaatregelen.

Heb je nog vragen? Maak je je zorgen over één van je klanten? Aarzel niet om ons te contacteren. Door hier samen aan te werken (werkgever, werknemer en klant), zorgen wij voor een veilige werkplek.

English version

Safety is our top priority here. All huishoudhulpen/aides-ménagères receive a safety package from TRIXXO, so that they can start working in complete safety. Has your safety package run out? Then make an appointment with your consultant. New material is available for you at the office.

We also ask our customers for some adjustments. By working on this together (employer, employee and customer), we ensure a safe workplace.

Your protective equipment:

 • Gloves,
 • Mouth masks,
 • Hand gel.

Guidelines for workplace:

 • Is the client at home? Greet the client, but keep a distance of 1,5 meters at all times.
 • When the customers are at home, they must be in a separate room than the room where the cleaning is done. 
 • Once inside the house, wash your hands thoroughly with soap and water. Use disposable paper towels or a clean towel to dry your hands. If you use disposable paper towels, always dispose them in an enclosed garbage bin.
 • Sneeze and cough in a paper handkerchief and then immediately throw it away in a sealed garbage bin. Then wash your hands thoroughly.
 • Wear your gloves as much as possible while working:
  • Even if you wear disposable gloves, you should still wash your hands regularly with gloves on. In this way you prevent the possible spread of virus/bacteria from one piece of furniture/object to another.
  • Wash your hands every time you take off the gloves.
  • Touch your face as little as possible with your bare hands or gloves.
 • Provide good ventilation. During this period: disinfect the most important touch points such as: door handles, light switches, telephones, surfaces such as a table, the sink, the remote control, ... and in the plumbing (certainly flush button, hand rest, tap, ...). When you leave again, repeat these actions.
 • Keep a minimum distance of 1,5 meters with each person. Can't keep your distance, is the customer present in the same room? Then be sure to wear your mouth mask. The federal guidelines on the use of a mouth mask are strictly followed.

We urge you to respect the above instructions. We have also asked the customers to support and respect this.

Guidelines at the office

Would you like to drop by the office to bring in your dienstencheques/titres-services, pick up a new security package, ...? Please make an appointment first.

Communication is important:

 • If your customers do not follow the guidelines, please let us know immediately so that we can do what is necessary. You have the right to leave the workplace if you feel unsafe.
 • What should I do if I am infected with or show symptoms of Covid-19? Let us and your client know immediately so we can take the necessary measures.
 • What should I do if one of my clients feels sick? Let us know immediately so that we can do what is necessary.

Travelling in code red or outside Europe, what are the consequences?

You can always find the latest information on the official website of the Belgian government: info-coronavirus.be. We ask you to inform us if you return from a holiday destination in code red, with quarantine as a consequence. This way, our consultants can make the necessary adjustments to your planning.

Quarantine resulting from a travel opens no right to temporary unemployment.

Guidelines for moving to and from the workplace:

Do you travel to your workplace by tram, train or bus? Again, apply the rule of 1.5 meters. Avoid contact with metal objects such as bars and handles by sitting down instead of standing upright. Also try to avoid travelling during rush hours as much as possible: In the morning this is from 07.00 to 09.00. The evening rush hour is between 4.30 pm and 6.30 pm. To avoid these travel times you can discuss with the client and us to move some of your families to another time. Always discuss this with your client first, but also with us.

Why a mouth mask?

A mouth mask is a protection against dangers such as splashes or large drops. A beneficial side effect is that it keeps fingers and hands away from the mouth and nose. In addition, this mask also protects others from exposure should you cough or sneeze yourself.

Attention: a mouth mask does not provide absolute protection. Airing the room where you clean, the absence of the client in the room where you clean and washing your hands sufficiently remain the most important preventive measures.

Do you have any questions? Are you worried about one of your clients? Don't hesitate to contact us. By working together (employer, employee and customer), we ensure a safe workplace.

Bekijk onze veiligheidsvideo's

Doe onze corona-training

TRIXXO Nieuws

Bekijk ook deze artikels