black decorative triangle
TRIXXO Jobs

Algemene voorwaarden

TRIXXO JOBS: Algemene voorwaarden voor de prestatie van diensten

1. Definities: “TRIXXO JOBS”: de besloten vennootschap “TRIXXO JOBS”, met maatschappelijke zetel te Groenstraat 6 – 3730 Hoeselt, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het KBO-nummer 0889.051.421, de naamloze vennootschap “TRIXXO JOBS I”, met maatschappelijke zetel te Groenstraat 6 – 3730 Hoeselt, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het KBO-nummer 0866.674.808, de naamloze vennootschap TRIXXO CONSTRUXX, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het KBO-nummer 0866.674.808, de besloten vennootschap A Concept Interim, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het KBO-nummer 0837.083.571 .
Algemene Voorwaarden”: onderhavige Algemene Voorwaarden.
Gebruiker”: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere diensten aankoopt bij TRIXXO JOBS en hiervoor met TRIXXO JOBS een overeenkomst heeft afgesloten.

Overeenkomst”: De samenwerkingsovereenkomst tussen TRIXXO JOBS en de Gebruiker op basis waarvan de diensten worden geleverd, opgemaakt in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving.

2. Toepasbaarheid: 2.1 De rechtsverhouding tussen de Gebruiker en TRIXXO JOBS en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (i) de schriftelijke en ondertekende Overeenkomst met de Gebruiker en/of de schriftelijke en ondertekende Service Level Agreement (SLA) met de Gebruikers; (ii) deze Algemene Voorwaarden; (iii) de van kracht zijnde Belgische wetgeving, in het bijzonder; de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten (Cao’s) van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en van het Paritaire Comité (PC) 322 uitzendarbeid, alsook enige andere (toekomstige) toepasselijke regelgeving, met uitsluiting van andere rechtsnormen die kunnen leiden tot toepassing van een ander rechtsstelsel dan het Belgische. TRIXXO JOBS wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die TRIXXO JOBS uitdrukkelijk schriftelijk met de Gebruiker overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. De Gebruiker aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn. 2.2 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen TRIXXO JOBS en de Gebruiker, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden. Komen de partijen niet tot een akkoord, dan kan het bevoegde forum de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) toegelaten is. 2.3 Indien TRIXXO JOBS één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 2.4 TRIXXO JOBS heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de Gebruiker worden gecommuniceerd. Hiernaast kan de Gebruiker op ieder moment een uittreksel vragen van de Algemene Voorwaarden van TRIXXO JOBS die op het betreffende moment van toepassing zijn. Zulke wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen aan essentiële bestanddelen van de Overeenkomst zullen steeds gebaseerd zijn op objectieve verantwoordbare factoren.


3. Totstandkoming overeenkomst: 3.1 Elk voorstel, aanbod, communicaties, etc. uitgaande van TRIXXO JOBS zijn steeds vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot de aanvaarding van het voorstel/aanbod door de Gebruiker. Een voorstel/aanbod uit hoofde van TRIXXO JOBS is slechts geldig voor de specifieke diensten/opdrachten zoals omschreven in het aanbod/Overeenkomst en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) aanvragen. Een voorstel/aanbod geldt tevens slechts gedurende de duurtijd zoals vermeld op het voorstel/aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien geen duurtijd op het voorstel/aanbod is vermeld, is de geldigheidsduur van het voorstel/aanbod beperkt tot veertien (14) kalenderdagen. 3.2 De Overeenkomst tussen TRIXXO JOBS en de Gebruiker komt slechts tot stand na de ondertekening van de schriftelijke Overeenkomst door beide partijen, dan wel zodra een persoon die bevoegd is TRIXXO JOBS in rechte te verbinden, de aanvraag van de Gebruiker schriftelijk en/of elektronisch bevestigt of in elk geval op het moment dat TRIXXO JOBS aanvangt met uitvoering van de aanvraag. TRIXXO JOBS zal de aanvraag slechts weigeren indien deze weigering op objectieve factoren gesteund is.

4. Uitzendarbeid: 4.1 Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999, mag TRIXXO JOBS de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de Gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functie-relevante criteria te formuleren. 4.2 De Gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang (binnen de 5 werkdagen) en tijdens de duur van de Overeenkomst alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan TRIXXO JOBS.

Zonder exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde in volgende gevallen:

De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de Gebruiker. De Gebruiker zal TRIXXO JOBS vrijwaren voor enige vordering van derden.

4.3 De Gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van Overeenkomst alle noodzakelijke informatie schriftelijk te communiceren aan TRIXXO JOBS die hem toelaat zijn wettelijke verplichtingen na te komen. Zonder exhaustief te zijn is dit zeker aan de orde in verband met de verplichtingen van TRIXXO JOBS aangaande kosten eigen aan de werkgever en eventueel hiermee gepaard gaande rechtzettingen. Wanneer de Gebruiker de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever zal toekennen, moet hij alle nodige bewijsstukken overmaken die vereist zijn vanuit de fiscale en sociale administratie.

De Gebruiker maakt met name op dag/week of maandbasis de volgende documenten over aan TRIXXO JOBS:

De Gebruiker verbindt er zich eveneens toe TRIXXO JOBS schriftelijk in kennis te stellen in geval van enige wijziging aan het intern forfaitair vergoedingsregime.

De Gebruiker is als enige aansprakelijke voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van alle voormelde informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie door TRIXXO JOBS aan de Gebruiker. TRIXXO JOBS houdt zich het recht, in geval van niet (tijdig) communiceren van de nodige documenten om de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever door te factureren met een toeslag van 309% en een bijkomende aangifte om zich te dekken tegen de gevolgen van een mogelijke controle van de fiscale en parafiscale administratie. 4.4 De Gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid; in het kader van die motieven zorgt hij, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.
4.5
Bij het gebruik van opeenvolgende dagcontracten garandeert de Gebruiker dat dit verantwoord wordt ingevolge de nood aan flexibiliteit eigen aan zijn onderneming. Op eenvoudig verzoek van TRIXXO JOBS levert de Gebruiker de vereiste stavingstukken waaruit blijkt dat het gebruik van opeenvolgende dagcontracten in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen ter zake. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat TRIXXO JOBS op generlei wijze enige appreciatiebevoegdheid heeft om het gebruik van opeenvolgende dagcontracten te beoordelen en de Gebruiker als enige hiervoor verantwoordelijk is. De sancties die desgevallend bij gebrek aan verantwoording ten laste van TRIXXO JOBS worden gelegd zullen aan de Gebruiker doorgerekend worden aan deze facturatievoorwaarden als deze die van kracht waren tijdens de terbeschikkingstelling. 4.6. TRIXXO JOBS is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendkrachten. 4.7 De Gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van TRIXXO JOBS in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de Gebruiker TRIXXO JOBS hiervan onmiddellijk (niet later dan 4 uur) en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door TRIXXO JOBS aan de Gebruiker.

4.8 Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de Gebruiker staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, de Gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de Gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendkracht op het werk etc. 4.9 Het is de Gebruiker niet toegestaan om de door TRIXXO JOBS ter beschikking gestelde uitzendkrachten verder door te lenen aan en/of ter beschikking te stellen van derde partijen in strijd met de wet van 24 juli 1987. Bij overtreding van dit verbod door de Gebruiker behoudt TRIXXO JOBS zich het recht voor om de samenwerking met de Gebruiker onmiddellijk te beëindigen. Iedere eventuele schade die TRIXXO JOBS zou lijden ten gevolge van een inbreuk op het in het eerste lid bedoelde verbod is dan bovendien integraal verhaalbaar op de Gebruiker. 4.10 De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de Gebruiker. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de Gebruiker wordt aanbevolen. TRIXXO JOBS is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de Gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de Gebruiker. De aansprakelijkheid van TRIXXO JOBS is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd.

TRIXXO JOBS is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de Gebruiker aan de uitzendkracht werden toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zonder de bemiddeling van TRIXXO JOBS gebeuren. 4.11 TRIXXO JOBS is gebonden door een middelenverbintenis en kiest de uitzendkracht naar de normen van een goed huisvader op basis van de door de Gebruiker meegedeelde kwalificaties. Indien er een beroep wordt gedaan op een subcontractor voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, worden deze uitzendkrachten finaal gescreend door TRIXXO JOBS, opdat de kwalitatieve normen die met de Gebruiker zijn vastgesteld gewaarborgd worden. Indien de Gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten uitvoert, dan kan de aansprakelijkheid van TRIXXO JOBS nooit ingeroepen worden.

Hoewel TRIXXO JOBS de nodige zorg besteedt aan de selectie van de uitzendkrachten, is de Gebruiker die vaststelt dat de uitzendkracht niet voldoet aan de door hem gevraagde functiekwalificatie, ertoe gehouden TRIXXO JOBS hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, in ieder geval in de loop van de eerste arbeidsdag en moet hij de werkzaamheden van deze uitzendkracht beëindigen.

De Gebruiker verbindt er zich toe zijn besluit aan TRIXXO JOBS per aangetekend schrijven te bevestigen. 4.12 De uitzendkracht is door middel van een arbeidsovereenkomst verbonden met TRIXXO JOBS en hij blijft dus te allen tijde een loontrekkende van TRIXXO JOBS die onder het gezag en toezicht van de Gebruiker ressorteert.

Alhoewel de uitzendkracht onderworpen blijft aan de regelingen die de relaties tussen TRIXXO JOBS als werkgever, en de uitzendkracht als werknemer bepalen, moet de uitzendkracht zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de opdracht die hem werd toevertrouwd, richten naar de richtlijnen van de Gebruiker bij wie hij deze opdracht uitvoert. 4.13 Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de Gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden.

Op basis van onderhavig artikel van deze Algemene Voorwaarden dient de Gebruiker deze loongegevens mee te delen aan TRIXXO JOBS. De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de Gebruiker.

4.14 De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en -hygiëne.

De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 15 december 2010 dient de Gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan TRIXXO JOBS over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de Gebruiker het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer.

De Gebruiker draagt (conform artikel 11 van het KB 15/12/2010) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met TRIXXO JOBS werd afgesloten.

4.15 In geval van arbeidsongeval van een uitzendkracht zal de Gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk TRIXXO JOBS verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte. Bij een ernstig arbeidsongeval zal de Gebruiker ook de Inspectie Toezicht Welzijn op het Werk verwittigen. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de Gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor alle nadelige gevolgen. Bij een ernstig arbeidsongeval stelt de interne of externe preventiedienst van de gebruiker een omstandig verslag op. TRIXXO JOBS kan haar preventiedienst hierbij betrekken en zal op het omstandig verslag haar opmerkingen noteren. De Gebruiker bezorgt dit verslag vervolgens binnen de tien dagen aan de Inspectie Toezicht Welzijn op het Werk.

Het is de plicht van de gebruiker om elk ernstig arbeidsongeval van zijn werknemers (vast en uitzendkracht) te onderzoeken. Hij brengt alle oorzaken in kaart en neemt de nodige maatregelen om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden. De gebruiker informeert TRIXXO JOBS schriftelijk over de relevante genomen maatregelen zoals aanpassing van de werkpostfiche, aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen, een verbeterd onthaal en/of gewijzigde werkinstructies. De gebruiker doet voor dit onderzoek beroep op zijn interne en/of externe preventieadviseur en betrekt TRIXXO JOBS bij het arbeidsongevallenonderzoek. TRIXXO JOBS engageert zich mee te werken aan het arbeidsongevallenonderzoek door nodige informatie en kennis uit te wisselen met de gebruiker. De samenwerking gebeurt digitaal, telefonisch of ter plaatse waar het ongeval zich voordoet.

De Gebruiker neemt desgevallend de kosten en honoraria ten laste van zijn externe preventiedienst en van de deskundigen die eventueel naar aanleiding van het arbeidsongeval worden aangesteld. 4.16 De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het door de uitzendkracht ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de Gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van TRIXXO JOBS kunnen inroepen en zal TRIXXO JOBS de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de Gebruiker. 4.17 Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de Gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de Gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door TRIXXO JOBS geenszins in de weg zou staan. De Gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelden of mandatarissen niet betwisten.
Bij automatische prestatieverwerking gaat de Gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan TRIXXO JOBS, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. TRIXXO JOBS is niet aansprakelijk voor fouten in de doorgegeven informatie via geautomatiseerde verzending.

4.18 De Gebruiker staat zelf in voor de bijkomende lasten, zoals onder meer maar hiertoe niet beperkt, de naleving van sociale, fiscale en operationele regelgeving die het gevolg zijn van een tewerkstelling (o.a. detachering) van de uitzendkracht buiten België.

5. Uitvoering van de Overeenkomst: De Overeenkomst heeft enkel betrekking op de diensten zoals omschreven in de ondertekende schriftelijke Overeenkomst en/of het voorstel/aanbod van TRIXXO JOBS. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de diensten na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van TRIXXO JOBS.

6. Levering van de dienstenprestaties: 6.1 De opgegeven uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van TRIXXO JOBS t.o.v. de Gebruiker, noch van de schriftelijke Overeenkomst tussen TRIXXO JOBS en de Gebruiker, noch van het voorstel/aanbod uitgaande van TRIXXO JOBS. In geval van overschrijding van de aangegeven uitvoeringstermijnen, zullen TRIXXO JOBS en de Gebruiker een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst tussen TRIXXO JOBS en de Gebruiker. Dienovereenkomstig is de Gebruiker door een vertraging in de uitvoeringstermijnen niet ontheven van enige verplichting om de diensten te accepteren of te betalen.

6.2 Wijzigingen in de aanvraag van de Gebruiker en/of de schriftelijke Overeenkomst tussen TRIXXO JOBS en de Gebruiker, evenals wijzigingen in het aanbod uitgaande van TRIXXO JOBS, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoeringstermijnen vervallen. 6.3 TRIXXO JOBS is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van uitzendkrachten en/of de Gebruiker. De Gebruiker treft alle noodzakelijke maatregelen om een vlotte uitvoering van de diensten te garanderen zoals o.m. vlotte uitwisseling van informatie.

7. Facturatie & betaling: 7.1 De facturatie gebeurt op basis van:

verhoogd met de toepasselijke BTW.

Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, enz.) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de Gebruiker ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement wordt aan de Gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief.

7.2 De facturen van TRIXXO JOBS zijn steeds contant betaalbaar, tenzij anders bedongen op de zetel van TRIXXO JOBS of door overschrijving naar het rekeningnummer vermeld op de factuur. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de Gebruiker.

Het is de Gebruiker overeenkomstig artikel 4.9 van onderhavige Algemene Voorwaarden niet toegestaan rechtstreeks betalingen uit te voeren ten aanzien van de uitzendkracht.

7.3 De Gebruiker dient de facturen te betalen binnen de betalingstermijn van dertig (30) kalenderdagen te tellen vanaf factuurdatum. Bij laattijdige, niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling binnen de voorziene termijnen van één van de facturen;

(i) geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet gelijk aan de wettelijke rentevoet die wordt bepaald conform de wet betalingsachterstand van 2 augustus 2002, te rekenen vanaf de vervaldag, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd tot op datum van algehele betaling; (ii) wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale openstaande factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR als conventionele schadevergoeding onverminderd het recht van TRIXXO JOBS om hogere schade te bewijzen; (iii) is de Gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningkosten (inclusief deurwaarders- & incassokosten), (vi) worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van TRIXXO JOBS onmiddellijk opeisbaar; (v) heeft TRIXXO JOBS het recht de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere Overeenkomst(en) met de Gebruiker te schorsen en/of te ontbinden en bijgevolg zijn uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken, indien de betaling niet werd verricht binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling hiertoe. 7.4 Gedeeltelijke betalingen worden slechts aanvaard onder alle voorbehoud en worden (in respectievelijke volgorde) aangerekend op (i) verschuldigde interesten, (ii) schadevergoedingen en (iii) dan pas op de uitstaande hoofdsommen. 7.5 Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen van zodra TRIXXO JOBS moet overgaan tot het invorderen via gerechtelijke weg van openstaande facturen van de Gebruiker. Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen van de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit lastens de Gebruiker, komen de door TRIXXO JOBS toegekende betalingsmodaliteiten eveneens van rechtswege te vervallen.

8. Aanvaarding en klachten: 8.1 Alle klachten betreffende de facturen moeten TRIXXO JOBS binnen de acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken, dan wel binnen diezelfde termijn per mail naar admin@trixxo.be. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

8.2 Bij klachten met betrekking tot de dienstverlening die tijdig en correct, niet later dan zeven (7) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek, aan TRIXXO JOBS zijn gemeld zal TRIXXO JOBS alle nuttige maatregelen treffen (die niet materieel onmogelijk zijn) om tegemoet te komen aan de klacht van de Gebruiker zoals o.a. (i) de rechtzetting van het gebrek, (ii) het garanderen van de continuïteit van de diensten ten aanzien van de Gebruiker; (iii) het bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en de omvang van de betreffende klacht. De Gebruiker erkent dat deze maatregelen afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele klachten en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door TRIXXO JOBS. 8.3 De Gebruiker is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

9. Aansprakelijkheid: 9.1 TRIXXO JOBS zal de Overeenkomst steeds naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de regels van goed vakmanschap uitvoeren en in overeenstemming met de wet- en regelgeving. 9.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in deze Algemene Voorwaarden, is zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van TRIXXO JOBS ten aanzien van de Gebruiker beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. btw); (2) het bedrag dat TRIXXO JOBS in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door TRIXXO JOBS aangegane polis BA-aansprakelijkheid. 9.3 TRIXXO JOBS is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot schade aan derden), (2) schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Gebruiker en/of uitzendkracht en/of van een derde (3) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Gebruiker en/of uitzendkracht en/of een derde van wettelijke en/of andere verplichtingen.

10. Overmacht en hardship: 10.1 Niettegenstaande hetgeen bepaald in artikel 4 van onderhavige Algemene Voorwaarden is TRIXXO JOBS niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. 10.2 In geval van overmacht of hardship kan TRIXXO JOBS naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. TRIXXO JOBS: (1) aan de Gebruiker een functioneel equivalent van de betreffende diensten voor te stellen (bv. ontbrekende profielen vervangen door een profiel met minstens dezelfde functie-relevante criteria); (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de Overeenkomst tussen TRIXXO JOBS en de Gebruiker buitengerechtelijk ontbinden, indien de Overeenkomst wegens overmacht langer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerd worden, dan wel (4) de voorwaarden waaronder de Overeenkomst wordt uitgevoerd te heronderhandelen. Indien de Gebruiker niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan TRIXXO JOBS, overeenkomstig Artikel 19, de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Gebruiker tot schadevergoeding te veroordelen. 10.3 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde profielen (zoals onder meer maar hiertoe niet beperkt seizoensgebonden profielen); (dreiging van) terrorisme, ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; pandemie of epidemie; lock-out; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; panne; file; etc.

11. Duur en beëindiging: 11.1 De Overeenkomst neemt aanvang op de dag van de ondertekening of op de datum van schriftelijke en/of elektronische bevestiging door de Gebruiker. Indien de Overeenkomst geen termijn bevat wordt de Overeenkomst afgesloten voor onbepaalde duur. Partijen kunnen te allen tijde deze Overeenkomst beëindigen middels het respecteren van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden die per e-mail met ontvangstbevestiging of aangetekend schrijven wordt betekend aan de andere Partij. In het laatste geval gaat de opzeggingstermijn in de derde kalenderdag volgend op de datum van het aangetekend schrijven. 11.2 Bij ontbinding van de Overeenkomst tussen de Gebruiker en TRIXXO JOBS ten gevolge van de niet-naleving door deze eerste van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de Gebruiker verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst zal Gebruiker aan TRIXXO JOBS een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die TRIXXO JOBS zou opgemaakt hebben indien de Overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125 euro per kalenderdag. TRIXXO JOBS behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen. 11.2 In geval van enige verandering in de toestand van de Gebruiker, zoals overlijden, collectieve schuldenregeling, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, toepassing van de wet inzake de continuïteit van ondernemingen, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Gebruiker kunnen schaden (waaronder maar niet beperkt tot het overschrijden van de door TRIXXO JOBS toegestane kredietlimieten), dan wel ingeval van fraude, opzet of bedrog, houdt TRIXXO JOBS zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van de Overeenkomst met de Gebruiker op te schorten tot het ogenblik dat de Gebruiker afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij de Overeenkomst met de Gebruiker ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van TRIXXO JOBS om bijkomende schadevergoeding te vorderen. 11.3 Indien de Overeenkomst tussen TRIXXO JOBS en de Gebruiker wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in onder dit artikel omschreven ontbindingsrecht, verliest de Gebruiker het recht om van TRIXXO JOBS te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft met betrekking tot de beëindigde overeenkomst. 11.4 De Gebruiker heeft het recht om haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten ingeval de TRIXXO JOBS haar essentiële contractuele verplichtingen niet nakomt zonder objectieve reden en deze niet corrigeert binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat de Gebruiker TRIXXO JOBS hiervan in kennis heeft gesteld.

12 Voortijdige afwerving: 12.1 Indien de Gebruiker met de door TRIXXO JOBS voorgestelde maar door Gebruiker nog niet aanvaarde uitzendkracht alsook de door Gebruiker aanvaarde uitzendkracht vanaf de datum van voorstelling en voor het ingaan van de minimumtermijn dan wel desgevallend vóór het verstrijken van de minimumperiode van 130 prestatiedagen, zonder tussenkomst van TRIXXO JOBS, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zal de Gebruiker aan TRIXXO JOBS, bij wijze van vergoeding voor de door TRIXXO JOBS geleverde prestaties, gemaakte kosten en gederfde winst, een bedrag betalen gelijk aan 25 % van het bruto-jaarloon van de betrokken uitzendkracht. Voormelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de Gebruiker en TRIXXO JOBS, en is onder meer gebaseerd op de kosten die de Gebruiker zou moeten besteden aan de prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties.

De Gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de Gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht nog geen 130 prestatiedagen verstreken zijn.

De Gebruiker verbindt zich ertoe TRIXXO JOBS op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan.

Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht:

Wordt verstaan onder uitzendkracht:

Wordt verstaan onder bruto-jaarloon van de uitzendkracht:

Voormelde bepalingen gelden onverminderd het recht van TRIXXO JOBS om hogere schade te bewijzen.

13. Netting: 13.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen TRIXXO JOBS en de Gebruiker automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen TRIXXO JOBS en de Gebruiker steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. 13.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Gebruiker en TRIXXO JOBS doorgevoerde schuldvergelijking.

14. Intellectuele eigendom: TRIXXO JOBS blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op de door haar geleverde diensten. TRIXXO JOBS garandeert over de nodige licenties/rechten te beschikken voor het aanbieden van haar dienstenassortiment.

15. Persoonsgegevens: 15.1 In het kader van de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en de werving en selectie van kandidaten door TRIXXO JOBS, vindt regelmatig uitwisseling van persoonsgegevens plaats tussen TRIXXO JOBS en de Gebruiker. In dit kader zal TRIXXO JOBS de persoonsgegevens in haar bezit steeds verwerken in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna genoemd de “Privacywetgeving”. 15.2 TRIXXO JOBS zal enkel de persoonsgegevens van haar Gebruikers opvragen die noodzakelijk zijn voor het doel van haar verwerkingen. TRIXXO JOBS zal enkel persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke grondslag. 15.3 TRIXXO JOBS zal alle nodige maatregelen nemen om de persoonsgegevens van haar Gebruikers te beschermen en zal deze niet doorgeven aan derden zonder wettelijke grondslag. Niettegenstaande het voorgaande, aanvaardt en erkent de Gebruiker dat TRIXXO JOBS deze persoonsgegevens aan derden mag overmaken met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst. 15.4 De Gebruiker kan steeds om inzage, verbetering, wissing, beperking, overdraagbaarheid van zijn gegevens vragen per post: TRIXXO JOBS, [adres]; of per e-mail: [e-mailadres].

16. Vertrouwelijkheid: Alle vertrouwelijke informatie welke door Partijen aan elkaar ter beschikking wordt gesteld voorafgaandelijk aan het afsluiten van de Overeenkomst of tijdens dan wel na de uitvoering hiervan, zal als vertrouwelijk beschouwd worden en als dusdanig door hen behandeld worden. Partijen verbinden zich ertoe deze vertrouwelijke informatie niet aan derden mee te delen tenzij het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder fout noch nalatigheid vanwege de ontvangende partij. Hoe dan ook zullen partijen hun medewerkers en aangestelden slechts op need-to-know basis toegang verlenen tot deze vertrouwelijke informatie.

17. Overdracht van de Overeenkomst: Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen de partijen, is de Gebruiker niet gerechtigd om de rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst tussen TRIXXO JOBS en de Gebruiker over te dragen aan een derde.

18. Mededelingen: Alle mededelingen in verband met of naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst dienen bij e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven bevestigd te worden. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de facturen en briefwisseling van TRIXXO JOBS via elektronische post kunnen verzonden worden naar het overeengekomen facturatie e-mailadres. Tussen partijen geldt een verzendingsbericht waaruit blijkt dat de facturen en briefwisseling op voormelde wijze werden afgeleverd als een voldoende bewijs.

19. Rechten en exceptie van niet-uitvoering: De rechten die TRIXXO JOBS uit deze Algemene Voorwaarden kan putten zijn cumulatief ten overstaan van het gemeen recht en kunnen uitgeoefend worden zo vaak als TRIXXO JOBS zulks nodig acht. De uitvoering van gelijk welke verplichting die voor TRIXXO JOBS uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeit, is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat de Gebruiker zelf al zijn verbintenissen onverkort heeft uitgevoerd krachtens deze of enige andere overeenkomst die zij met TRIXXO JOBS heeft afgesloten. Zolang de Gebruiker in gebreke is en blijft, is TRIXXO JOBS van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten

20. Geschillen: 20.1 De Overeenkomst wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgische recht. 20.2 Uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van TRIXXO JOBS gevestigd is zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen betreffende de Overeenkomst.